ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوردی

گویش اصفهانی

تکیه ای: bedxa
طاری: bedxâ
طامه ای: bodxâ
طرقی: bedxârd
کشه ای: bedxâ
نطنزی: badxârd
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ