ترجمه مقاله

خوابیدیم

گویش اصفهانی

تکیه ای: behotima
طاری: behottim
طامه ای: viyotim
طرقی: behottim
کشه ای: behottim
نطنزی: vahottim
ترجمه مقاله