ترجمه مقاله

خوابیده­ایم

گویش اصفهانی

تکیه ای: behoteɂima
طاری: behottayim
طامه ای: viyoteɂim
طرقی: behottayim
کشه ای: behottim
نطنزی: vahotteyim
ترجمه مقاله