ترجمه مقاله

خوابیدم

گویش اصفهانی

تکیه ای: behotu(n)
طاری: behottu(n)
طامه ای: viyoto(n)
طرقی: behotto(n)
کشه ای: behotto(n)
نطنزی: vahotto(n)
ترجمه مقاله