ترجمه مقاله

بکرائی

گویش اصفهانی

تکیه ای: ----------
طاری: -----------
طامه ای: ----------
طرقی: -----------
کشه ای: -----------
نطنزی: ----------
ترجمه مقاله