ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کِربِسُک

گویش گنابادی

در گویش گنابادی به مارمولک گفته میشود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ