ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هُونْا

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی اشاره کردن ، با ایماء و اشاره نشان دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ