ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مولِکْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی پنبه یا پارچه یا نخ یا طنابی که آغشته به روغن مِنْدُو میکردند و شب ها برای روشنایی در گذشته از آن استفاده میکردند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ