ترجمه مقاله

شِتَل

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی لباس کهنه ، لباس پاره پوره ، دستمال ، پارچه ای که مدتی برای نظافت و تمیز کاری استفاده می شود.
ترجمه مقاله