ترجمه مقاله

سِنْد

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی حرامزاده ، ولد زنا ، کودکان متولد از رابطه خارج از چهارچوب زناشویی رسمی در آیین گبری را میگفته اند.
ترجمه مقاله