ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سِلیْتَ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی عجوزه ، زنی که در قدیم چون دون ژاون زندگی میگذرانده است.، پسرباز ، خبیث ، پَلید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ