سِریْچ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی کَنه ، پیگیر ، رها نکننده کاری ، انگل و مزاحم شدن در کار دیگران
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما