ترجمه مقاله

سِرْعُوْک

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی دیوانه ، مجنون ، سفیه ، نابخرد ، بی عقل ، صغیر ممیز
ترجمه مقاله