ترجمه مقاله

سِرْدِگُمْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی گیج و مَنْگ ، پریشان احوال ، حیران و سردرگم
ترجمه مقاله