ترجمه مقاله

سِرْدِسْتی

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی غذای حاضری ، کار آسان را انتخاب کردن ، غذای ساده و بدون تجملات
ترجمه مقاله