ترجمه مقاله

سُکْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی پنهان شدن ، قایم شدن ، مخفی شدن ، اختفا کردن ، کشیک دادن ، گشت زدن همراه با مراقبت ، ترکیدن کف روی مایعات
ترجمه مقاله