ترجمه مقاله

سُقُلْمَ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی ضربه زدن با آرنج به کسی ، اَنگُلَک کردن کسی
ترجمه مقاله