ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرم زورم

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی ناله و فغان و فریاد از ظلم و ستم ، خواهش و التماس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ