ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تُوْتُوْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی پیچ پیچ ، پیچ خوردن ، تاب خوردن ، گیج زدن ، گیج خوردن ، سرگردانی ، تعادل نداشتن در هنگام حرکت و راه رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ