ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اِشْتُو

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی عجله ، تعجیل ، شتاب ، با سرعت رفتن ، شور و شوق برای انجام کاری یا رفتن به جایی یا دیدار با کسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ