ترجمه مقاله

وِت و وِت

فرهنگ گنجواژه

صدای خفیف ناشی از اضطراب، پچپچ.
ترجمه مقاله