ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غِل و غِل

فرهنگ گنجواژه

غِل خوردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ