ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاق و تُرُم

فرهنگ گنجواژه

کر و فر، طمطراق، فر و شکوه، طاق و پایه‌های آن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ