ترجمه مقاله

ثبت و پردازش

فرهنگ گنجواژه

عملیات روی اطلاعات.
ترجمه مقاله