ترجمه مقاله

تحقیر و توهین

فرهنگ گنجواژه

اهانت زیاد.
ترجمه مقاله