ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمد و نیامد

فرهنگ گنجواژه

شگون، مناسبت. آمد و نیامد داشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ