ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یونش

ionization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن اتم یا مولکول خنثی با از دست دادن یا به دست آوردن الکترون باردار می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ