ترجمه مقاله

یال گراف‌ها

edges of a graph

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پاره‏خطی یا کمانی که دو رأس از یک گراف را به هم وصل کند
ترجمه مقاله