ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیرنده 1

consignee

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شخص حقیقی یا حقوقی که کالا را در مقصد از شرکت باربری تحویل می‏گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ