ترجمه مقاله

گیاه پوششی

cover crop

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گیاهی که برای حفاظت از خاک و رطوبت و تأمین نیتروژن برای گیاه بعدی و اصلاح و افزایش مادۀ آلی خاک و مهار آفات کشت می‌شود
ترجمه مقاله