ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوی‌چال

golf

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ورزشی که در آن تلاش می‌کنند گوی مخصوصی را با چوب‌دستی عصاشکل با کمترین ضربات به داخل چاله‌هایی که در مسیر بازی تعبیه شده ‌است هدایت کنند متـ . گلف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ