ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گونۀ شکلی

form type

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‌ای که براساس شکل یا شاخصه‌های اندازه‌ای یا هر دوِ آنها تعیین می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ