ترجمه مقاله

گونۀ خوش‌جریان

easy-flow grade

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‌ای بسپار که، در قیاس با گونه‌های متداول‌تر، راحت‌تر جریان می‌یابد
ترجمه مقاله