ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گونۀ بومی‌شده

alien species

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گیاهی که به دست انسان به محلی برده شده و بومی آنجا شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ