ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گورآهون

catacomb, catacomb grave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گورستان زیرزمینی با دالان‌ها و حجره‌های متعدد در روم باستان که ازجمله مشهورترین آنها در زیر شهر رم قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ