ترجمه مقاله

گُوِة انبار

hatch wedge

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گوه‌ای چوبی برای محکم کردن زهوار دهانه‌پوش و دهانه‌پوش بر روی دهانه
ترجمه مقاله