ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گُند

gonad

واژه‌های مصوب فرهنگستان

غدۀ جنسی که در زنان تخمدان و در مردها بیضه نام دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ