ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گُندی

gonadal, gonadial, gonadic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به گُند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما