ترجمه مقاله

گُل سرخ

Rosa

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرده‌ای از گل‌سرخیان درختچه‌ای ایستاده یا بالاروندۀ تیغ‌دار با تعداد بسیاری گونۀ خودرو و اهلی که بیشتر بومی آسیا هستند، اما تعدادی هم بومی اروپا و شمال امریکا و شمال‌غربی افریقا هستند؛ گل‌ها اغلب معطرند و براثر دستکاری ژنی در رنگ گلبرگ آنها تنوع بسیار ایجاد شده است؛ برگ‌ها متناوب و مرکب شانه‌‌ای (pinnately compound) و برگچه‌هایشان دندانه‌دار و تخم‌مرغی است
ترجمه مقاله