ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گل دوجنسی

bisexual flower, hermaphrodite flower

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گلی که دارای هر دو اندام زایای نر و ماده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ