ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گشت هدفمند

directed patrol

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گشتی که بر تحلیل علمی و ارزیابی شگردها و فنون ناظر بر آنها استوار است و با آن می‌توان بهره‌وری گشت را افزایش داد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما