ترجمه مقاله

گشت ارزیابی

site inspection

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گشتی که قبل از برگزاری مناسبت‌ها و رویدادهای گوناگون برای ارزیابی امکانات و تسهیلات یک مقصد و تطابق آن با نیازها و اولویت‌های افراد و مؤسسات ذی‌ربط برگزار می‌شود
ترجمه مقاله