ترجمه مقاله

گشتاور دیراک

Dirac moment

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گشتاور مغناطیسی ذاتی الکترون که در نظریة دیراک پیش‌بینی می‌شود
ترجمه مقاله