ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسیل گاما

gamma emission

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن هسته‌های اتمی با بیرون فرستادن تابش الکترومغناطیسی پرانرژی، به‌صورت پرتو گاما، از حالت برانگیخته به حالتی با انرژی کمتر نزول می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ