ترجمه مقاله

گسترۀ دستان

arm span, reach

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اندازۀ طول بین نوک انگشتان میانی دو دست با هم در حالتی که دو دست در راستای هم و موازی با زمین کاملاً گشوده شوند که متوسط آن متناظر با قد فرد است
ترجمه مقاله