ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسترۀ خودآگاهی

consciousness span

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میزان اطلاعاتی که فرد در یک نگاه گذرا می‏تواند کسب کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ