ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای

computer emergency response team

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروهی از کارشناسان رایانه‌ای نظامی که برای مقابله با تهاجم رایانه‌ای دشمن و تداوم حداقلی عملیات فعالیت می‌کنند اختـ . گوار CERT
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ