ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گروه رویارویی با پیشامدهای رایانه‌ای

computer incident response team, cyber incident response team

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروهی متشکل از تحلیل‌گران امنیت رایانه که به‌منظور مهار و ریشه‌کنی و بازیابی آسیب‌‌های ناشی از پیشامدهای امنیت رایانه گردهم آمده باشند اختـ . گروه روپر CIRT متـ . گروه رویارویی با پیشامدهای امنیت رایانه‌ای computer security incident response team, CSIRT مرکز رویارویی با پیشامدهای رایانه‌ای computer incident response centre, CIRC
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ