ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گروه رویارویی با پیشامدهای امنیت رایانه‌ای

computer security incident response team, CSIRT

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← گروه رویارویی با پیشامدهای رایانه‌ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ