ترجمه مقاله

گروه رده‌ای نگاشت‌ها

mapping class group

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروه رده‌های یک‌جایی خودریختی‌های یک خمینه
ترجمه مقاله